Liên hệ quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
profile card

Danh sách tổng hợp các loại thẻ dữ liệu mặc định cơ bản hay dùng tới của Blogger

Cập nhật: 10/05/2019 Bởi Duy... - A- A+

Gần đây mình có viết 2 bài về thẻ dữ liệu data cho Blogger nhưng đọc lại 2 bài đó mình thấy chưa đầy đủ các thẻ dữ liệu thông dụng hay dùng cho lắm và đặc biệt là thẻ dữ liệu cho tiện ích Blog1. Bài này mình thấy bên vietblogdao.com khá hay và đầy đủ nên cop về chia sẻ lại cho anh em lấy nội dung luôn! Các bạn tham khảo nhé.
Xem thêm:

Tổng hợp các thẻ dữ liệu

1. data:view

Loại dữ liệu cho các chế độ xem khác nhau trong Blog.
<data:view.postId/> 
<data:view.pageId/> 
<data:view.type/> 
<data:view.featuredImage/> 
<data:view.title/> 
<data:view.description/> 
<data:view.url/> 
<data:view.isPost/> 
<data:view.isPage/> 
<data:view.isHomepage/> 
<data:view.isSearch/> 
<data:view.isArchive/> 
<data:view.isError/> 
<data:view.isLabelSearch/> 
<data:view.isSingleItem/> 
<data:view.isMultipleItems/> 
<data:view.isMobile/> 
<data:view.isPreview/> 
<data:view.isLayoutMode/> 
<data:view.search.resultsMessageHtml/> 
<data:view.search.resultsMessage/> 
<data:view.search.query/> 
<data:view.search.label/> 
<data:view.archive.rangeMessage/> 
<data:view.archive.day/> 
<data:view.archive.month/> 
<data:view.archive.year/>

2. data:blog

Loại dữ liệu chung của Blog
<data:blog.blogId/> 
<data:blog.title/> 
<data:blog.pageTitle/> 
<data:blog.pageName/> 
<data:blog.pageType/> 
<data:blog.view/> 
<data:blog.url/> 
<data:blog.homepageUrl/> 
<data:blog.searchUrl/> 
<data:blog.blogspotFaviconUrl/> 
<data:blog.bloggerUrl/> 
<data:blog.metaDescription/> 
<data:blog.analyticsAccountNumber/> 
<data:blog.locale/> 
<data:blog.localeUnderscoreDelimited/> 
<data:blog.languageDirection/> 
<data:blog.encoding/> 
<data:blog.hasCustomDomain/> 
<data:blog.httpsEnabled/> 
<data:blog.enabledCommentProfileImages/> 
<data:blog.isPrivate/> 
<data:blog.isPrivateBlog/> 
<data:blog.adultContent/> 
<data:blog.isMobileRequest/> 
<data:blog.mobileClass/> 
<data:blog.feedLinks/> 
<data:blog.googleProfileUrl/> 
<data:blog.postImageUrl/> 
<data:blog.postImageThumbnailUrl/> 
<data:blog.latencyHeadScript/> 
<data:blog.mobileHeadScript/> 
<data:blog.dynamicViewsScriptSrc/> 
<data:blog.dynamicViewsCommentsSrc/> 
<data:blog.ieCssRetrofitLinks/> 
<data:blog.adsenseHostId/> 
<data:blog.adsenseClientId/> 
<data:blog.adsenseHasAds/> 
<data:blog.plusOneApiSrc/> 
<data:blog.gPlusViewType/> 
<data:blog.jumpLinkMessage/> 
<data:blog.hasCustomJumpLinkMessage/> 
<data:blog.sharing.googlePlusBootstrap/> 
<data:blog.sharing.googlePlusShareButtonWidth/> 
<b:loop values='data:blog.sharing.platforms' var='platform'>  
<data:platform.name/>  
<data:platform.key/>  
<data:platform.shareMessage/>  
<data:platform.target/> 
</b:loop>

3. data:messages

Là kiểu dữ liệu hiển thị bằng văn bản.
<data:messages.adsGoHere/> 
<data:messages.archive/> 
<data:messages.at/> 
<data:messages.authorSaid/> 
<data:messages.authorSaidWithLink/> 
<data:messages.blogArchive/> 
<data:messages.blogAuthors/> 
<data:messages.by/> 
<data:messages.byAuthor/> 
<data:messages.byAuthorLink/> 
<data:messages.comments/> 
<data:messages.configurationRequired/> 
<data:messages.copy/> 
<data:messages.copyToClipboard/> 
<data:messages.deleteComment/> 
<data:messages.edit/> 
<data:messages.emailAddress/> 
<data:messages.emailPost/> 
<data:messages.euCookieNotice/> 
<data:messages.euCookieNotice2018/> 
<data:messages.euCookieResponsibility/> 
<data:messages.euCookieResponsibility2018/> 
<data:messages.featured/> 
<data:messages.getEmailNotifications/> 
<data:messages.gotIt/> 
<data:messages.hidden/> 
<data:messages.home/> 
<data:messages.image/> 
<data:messages.joinTheConversation/> 
<data:messages.keepReading/> 
<data:messages.labels/> 
<data:messages.latestPosts/> 
<data:messages.learnMore/> 
<data:messages.linkCopiedToClipboard/> 
<data:messages.loadMorePosts/> 
<data:messages.loading/> 
<data:messages.moreEllipsis/> 
<data:messages.morePosts/> 
<data:messages.myBlogList/> 
<data:messages.myFavoriteSites/> 
<data:messages.myPhoto/> 
<data:messages.newer/> 
<data:messages.newerPosts/> 
<data:messages.newest/> 
<data:messages.noResultsFound/> 
<data:messages.noTitle/> 
<data:messages.numberOfComments/> 
<data:messages.ok/> 
<data:messages.older/> 
<data:messages.olderPosts/> 
<data:messages.oldest/> 
<data:messages.onlyTeamMembersCanComment/> 
<data:messages.on/> 
<data:messages.photo/> 
<data:messages.popularPosts/> 
<data:messages.popularPostsFromThisBlog/> 
<data:messages.postAComment/> 
<data:messages.postLink/> 
<data:messages.postedBy/> 
<data:messages.postedByAuthor/> 
<data:messages.postedByAuthorLink/> 
<data:messages.posts/> 
<data:messages.poweredByBlogger/> 
<data:messages.poweredByBloggerLink/> 
<data:messages.readMore/> 
<data:messages.recentPosts/> 
<data:messages.reportAbuse/> 
<data:messages.search/> 
<data:messages.searchBlog/> 
<data:messages.searchThisBlog/> 
<data:messages.share/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[0].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[2].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[3].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[4].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[5].shareMessage'/> 
<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[6].shareMessage'/> 
<data:messages.showAll/> 
<data:messages.showLess/> 
<data:messages.showMore/> 
<data:messages.skipToMainContent/> 
<data:messages.someOfMyFavoriteSites/> 
<data:messages.subscribe/> 
<data:messages.subscribeTo/> 
<data:messages.subscribeToThisBlog/> 
<data:messages.templateImagesBy/> 
<data:messages.templateImagesByLink/> 
<data:messages.theresNothingHere/> 
<data:messages.title/> 
<data:messages.viewAll/> 
<data:messages.viewMyCompleteProfile/> 
<data:messages.visible/> 
<data:messages.visitProfile/> 
<data:messages.visitSite/> 
<data:messages.widget/> 
<data:messages.widgetNotAvailableInPreview/> 
<data:messages.widgetNotAvailableOnHttps/> 
<data:messages.youMayLikeThesePosts/>

4. data:widget Blog1 version 1

Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 1
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='1' >
  <b:includable id='main'>

    <data:title/>
    <data:description/>
    <data:numPosts/>
    <data:mobile/>
    <data:postLabelsLabel/>
    <data:timestampLabel/>
    <data:authorLabel/>
    <data:commentLabel/>
    <data:postLocationLabel/>
    <data:reactionsLabel/>
    <data:showTimestamp/>
    <data:showLocation/>
    <data:showAuthor/>
    <data:showPostLabels/>
    <data:showReactions/>
    <data:showDummy/>
    <data:showPlusOne/>
    <data:showMobileShare/>
    <data:showEmailButton/>
    <data:showBlogThisButton/>
    <data:showTwitterButton/>
    <data:showFacebookButton/>
    <data:showPinterestButton/>
    <data:olderPageUrl/>
    <data:olderPageTitle/>
    <data:newerPageUrl/>
    <data:newerPageTitle/>
    <data:mobileLinkUrl/>
    <data:mobileLinkMsg/>
    <data:desktopLinkUrl/>
    <data:desktopLinkMsg/>
    <data:homeMsg/>
    <data:navMessage/>
    <data:postCommentMsg/>
    <data:blogCommentMessage/>
    <data:blogTeamBlogMessage/>
    <data:feedLinksMsg/>
    <data:commentPostedByMsg/>
    <data:shareMsg/>
    <data:shareToTwitterMsg/>
    <data:shareToFacebookMsg/>
    <data:shareToPinterestMsg/>
    <data:blogThisMsg/>
    <data:emailThisMsg/>
    <data:emailPostMsg/>
    <data:editPostMsg/>
    <data:deleteCommentMsg/>
    <data:adCode/>
    <data:cmtIframeInitialHeight/>
    <data:showCmtPopup/>
    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
      <data:feedLink.url/>
      <data:feedLink.name/>
      <data:feedLink.feedType/>
      <data:feedLink.mimeType/>
    </b:loop>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
      <data:post.id/>
      <data:post.title/>
      <data:post.body/>
      <data:post.snippet/>
      <data:post.longSnippet/>
      <data:post.url/>
      <data:post.link/>
      <data:post.thumbnailUrl/>
      <data:post.firstImageUrl/>
      <data:post.date/>
      <data:post.dateHeader/>
      <data:post.timestamp/>
      <data:post.timestampISO8601/>
      <data:post.lastUpdatedISO8601/>
      <data:post.author/>
      <data:post.authorUrl/>
      <data:post.authorProfileUrl/>
      <data:post.authorAboutMe/>
      <data:post.authorPhoto.url/>
      <data:post.authorPhoto.width/>
      <data:post.authorPhoto.height/>
      <data:post.hasJumpLink/>
      <data:post.jumpText/>
      <data:post.isFirstPost/>
      <data:post.isDateStart/>
      <data:post.adminClass/>
      <data:post.editUrl/>
      <data:post.allowComments/>
      <data:post.allowNewComments/>
      <data:post.noNewCommentsText/>
      <data:post.numComments/>
      <data:post.commentLabelFull/>
      <data:post.addCommentUrl/>
      <data:post.addCommentOnclick/>
      <data:post.commentPagingRequired/>
      <data:post.hasOlderLinks/>
      <data:post.oldLinkClass/>
      <data:post.oldestLinkUrl/>
      <data:post.oldestLinkText/>
      <data:post.olderLinkUrl/>
      <data:post.olderLinkText/>
      <data:post.hasNewerLinks/>
      <data:post.newLinkClass/>
      <data:post.newerLinkUrl/>
      <data:post.newerLinkText/>
      <data:post.newestLinkUrl/>
      <data:post.newestLinkText/>
      <data:post.commentRangeText/>
      <data:post.commentFormIframeSrc/>
      <data:post.embedCommentForm/>
      <data:post.showThreadedComments/>
      <data:post.commentSrc/>
      <data:post.commentFeed/>
      <data:post.commentJso/>
      <data:post.commentHtml/>
      <data:post.commentMsgs/>
      <data:post.commentConfig/>
      <data:post.avatarIndentClass/>
      <data:post.includeAd/>
      <data:post.allowIframeComments/>
      <data:post.iframeCommentSrc/>
      <data:post.viewType/>
      <data:post.commentSource/>
      <data:post.dummyTag/>
      <data:post.googlePlusShareTag/>
      <data:post.emailPostUrl/>
      <data:post.sharePostUrl/>
      <data:post.reactionsUrl/>
      <data:post.cmtfpIframe/>
      <data:post.appRpcRelayPath/>
      <data:post.location.mapsUrl/>
      <data:post.location.name/>
      <b:loop values='data:labels' var='label'>
        <data:label.name/>
        <data:label.url/>
        <data:label.isLast/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
        <data:feedLink.url/>
        <data:feedLink.name/>
        <data:feedLink.feedType/>
        <data:feedLink.mimeType/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:comments' var='comment'>
        <data:comment.id/>
        <data:comment.inReplyTo/>
        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
        <data:comment.url/>
        <data:comment.body/>
        <data:comment.timestamp/>
        <data:comment.timestampValue/>
        <data:comment.timestampAbs/>
        <data:comment.author/>
        <data:comment.authorUrl/>
        <data:comment.authorPhoto.url/>
        <data:comment.authorPhoto.width/>
        <data:comment.authorPhoto.height/>
        <data:comment.favicon/>
        <data:comment.authorAvatarSrc/>
        <data:comment.authorAvatarImage/>
        <data:comment.anchorName/>
        <data:comment.deleteUrl/>
        <data:comment.isDeleted/>
        <data:comment.adminClass/>
        <data:comment.authorClass/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
        <data:enclosure.url/>
        <data:enclosure.mimeType/>
      </b:loop>
    </b:loop>

  </b:includable>
</b:widget>

5. data:widget Blog1 version 2

Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 2
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='2' >
  <b:includable id='main'>

    <data:title/>
    <data:description/>
    <data:olderPageUrl/>
    <data:newerPageUrl/>
    <data:navMessage/>
    <data:adCode/>
    <data:adClientId/>
    <data:cmtIframeInitialHeight/>
    <data:showCmtPopup/>
    <data:messages.blogComment/>
    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
      <data:feedLink.url/>
      <data:feedLink.name/>
      <data:feedLink.feedType/>
      <data:feedLink.mimeType/>
    </b:loop>
    <b:loop values='data:posts' var='post'>
      <data:post.id/>
      <data:post.title/>
      <data:post.body/>
      <data:post.snippets.short/>
      <data:post.snippets.long/>
      <data:post.url/>
      <data:post.link/>
      <data:post.thumbnailUrl/>
      <data:post.featuredImage/>
      <data:post.date/>
      <data:post.lastUpdated/>
      <data:post.author.name/>
      <data:post.author.profileUrl/>
      <data:post.author.aboutMe/>
      <data:post.author.authorPhoto.image/>
      <data:post.author.authorPhoto.width/>
      <data:post.author.authorPhoto.height/>
      <data:post.hasJumpLink/>
      <data:post.adminClass/>
      <data:post.postAuthorClass/>
      <data:post.allowComments/>
      <data:post.allowNewComments/>
      <data:post.noNewCommentsText/>
      <data:post.numberOfComments/>
      <data:post.commentsUrl/>
      <data:post.commentsUrlOnclick/>
      <data:post.commentPagingRequired/>
      <data:post.hasOlderLinks/>
      <data:post.oldLinkClass/>
      <data:post.oldestLinkUrl/>
      <data:post.olderLinkUrl/>
      <data:post.hasNewerLinks/>
      <data:post.newLinkClass/>
      <data:post.newerLinkUrl/>
      <data:post.newestLinkUrl/>
      <data:post.commentRangeText/>
      <data:post.commentFormIframeSrc/>
      <data:post.embedCommentForm/>
      <data:post.showThreadedComments/>
      <data:post.commentSrc/>
      <data:post.commentFeed/>
      <data:post.commentJso/>
      <data:post.commentHtml/>
      <data:post.commentMsgs/>
      <data:post.commentConfig/>
      <data:post.avatarIndentClass/>
      <data:post.includeAd/>
      <data:post.adNumber/>
      <data:post.allowIframeComments/>
      <data:post.iframeCommentSrc/>
      <data:post.viewType/>
      <data:post.commentSource/>
      <data:post.emailPostUrl/>
      <data:post.shareUrl/>
      <data:post.reactionsUrl/>
      <data:post.cmtfpIframe/>
      <data:post.appRpcRelayPath/>
      <data:post.location.mapsUrl/>
      <data:post.location.name/>
      <b:loop values='data:labels' var='label'>
        <data:label.name/>
        <data:label.url/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
        <data:feedLink.url/>
        <data:feedLink.name/>
        <data:feedLink.feedType/>
        <data:feedLink.mimeType/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:comments' var='comment'>
        <data:comment.id/>
        <data:comment.inReplyTo/>
        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
        <data:comment.url/>
        <data:comment.body/>
        <data:comment.timestamp/>
        <data:comment.timestampValue/>
        <data:comment.timestampAbs/>
        <data:comment.author/>
        <data:comment.authorUrl/>
        <data:comment.authorUserType/>
        <data:comment.authorPhoto.url/>
        <data:comment.authorPhoto.width/>
        <data:comment.authorPhoto.height/>
        <data:comment.authorAvatarSrc/>
        <data:comment.authorAvatarImage/>
        <data:comment.anchorName/>
        <data:comment.deleteUrl/>
        <data:comment.isDeleted/>
        <data:comment.adminClass/>
      </b:loop>
      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
        <data:enclosure.url/>
        <data:enclosure.mimeType/>
      </b:loop>
    </b:loop>

  </b:includable>
</b:widget>

Hết bàiiii... Source: Việt Blogger

@ngylduy, @688.in, @ngylduy, @ngylduy

Ngày ấy ɐnh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với ǝm, ǝm có tin ɐnh và nắm tay anh, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt.
Nếu ngày ấy ɐnh là chàng trai mà ǝm ngày đêm ước ao, ..., thì giờ đây ɐnh đã có câu chuyện thật đẹp...

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay em múa ca trong ánh trăng rằm. Trung thu là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều đi nhiều nó lại làm liều, làm liều nó lại ra nhiều thiếu nhi.
Niệm StyleLớp Thủ Thuật123 ShareNhái BlogBlog VNITNgọc Ánh BlogMinh ĐứcHuyDC BlogBảo Trọng BlogLong An IT
Chong chóng

Subscribe to our Newsletter